تعمیرات تبلت

تشخیص آسیب ناشی از تماس با آب

تشخیص آسیب ناشی از تماس با آب

رایگان

 

دستگاه خود را که درنتیجه تماس با آب آسیب دیده قبل از اینکه کنار بیندازید به مراکز ما بیاورید. ما آن را به دقت تمیز کرده و بررسی می کنیم که آیا قابل تعمیر است یا نه. از این پس آسیب ناشی از آب، به معنی از دست دادن دستگاه تبلت نخواهد بود.

 

ما همیشه پذیرای مراجعه کنندگان هستیم.
قرار ملاقات گذاشتن درخواست اعلان تعمیر یافتن یک مرکز

درخواست اعلان تعمیر

قرار ملاقات گذاشتن

تعمیرات تبلت تشخیص آسیب ناشی از تماس با آب

نزدیک ترین محل
دیدن تمام محل ها
دفتر مرکزی
دفتر مشهد (احمد آباد)
دفتر اصفهان